Lunden ved Tissø - en del af Naturpark Åmosen

Lunden er en Natura 2000 ejendom beliggende på vestbredden af Tissø.

Det samlede areal er på godt 60 ha afgrænset af Tissø mod øst, Hallbyåen mod nord og Bødstrup å mod vest.

Lunden indgår i Naturpark Åmosen på i alt 8.000 ha.

Natur- og vildtpleje

plantning af 3 ha lavskov i foråret 2018

Efter en årrække med bortforpagtning og braklægning er det planen at prioritere betingelserne for vildtet og naturen.

Siden overtagelsen af Lunden i januar 2017 er der igangsat en række projekter inden for vildt- og terrænpleje. Der er anlagt nye vildtremiser, plantet lavskov og anlagt en ny sø på området.

Hertil kommer afgræsning med naturkvæg af engarealer langs sø og å.

 

Tissø - Danmarks 4' største sø beliggende på Vestsjælland

19 % af Tissø's samlede areal på 12,3 km2 hører under Lunden